Tietoa rakennuspaikan naapurille

ehd 2.JPG

Naapurin rakennusluvan käsittelyä kannattaa seurata omien oikeuksien valvomiseksi. Pääpiirustukset saattavat eri syistä muuttua huomattavastikin käsittelyn aikana. Luvan yhteydessä vahvistettavat lopulliset piirustukset saattavat olla erilaiset kuin ne, jotka naapuri on esittänyt ennen hakemuksen sisään jättämistä. 

Naapurin kuuleminen

”Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireillä olosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.” (MRL 133 §)

"Hakija voi liittää hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurit tai osa naapureista ovat tietoisia hankkeesta, ja selvityksen heidän mahdollisesta kannastaan  rakentamiseen", (Maankäyttö- ja rakennusasetus 65 §)

 • Hakijan toimittama selvitys nopeuttaa rakennuslupahakemuksen käsittelyä.

 • Naapureiden tulee antaa tutustua lupahakemukseen ja sen liitteenä oleviin
  pääpiirustuksiin, jotta he voivat selvittää kantansa rakentamiseen. Naapureiden tulee vahvistaa kantansa allekirjoituksellaan.

 • Mikäli luvan hakija ei katso voivansa kuulla naapureita, lähettää rakennuslupaviranomainen naapureille kirjallisesti tiedon hankkeesta. Tällöin naapureille varataan vähintään seitsemän päivää huomautuksen tekemiseen. 

 • Jos luvan hakija ei katso voivansa hankaluudetta kuulla naapureita, rakennuslupaviranomainen antaa heille kirjallisesti tiedon hankkeesta, jolloin heille varataan vähintään seitsemän päivää huomautuksen tekemiseen.

 • Kuulemiskirjeistä laskutetaan voimassaolevan taksan mukaisesti (150 € /naapuri).

 • Jos naapureita on enemmän kuin kymmenen, eikä hakija ole toimittanut selvitystä naapurien kannasta, rakennusvalvontaviranomainen voi ilmoittaa hakemuksesta sillä tavoin, kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, ja hakijalta peritän siitä johtuvat kulut.

 • Rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii lisäksi rakennuspaikalla tarvittavasta asian vireilläolosta tiedottamisesta.

 • Tarvittaessa voidaan lisäksi toimittaa rakennuspaikalla katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden selvittämiseksi, rakentamisen vaikutusten arvioimiseksi ja naapurien kuulemiseksi.

 • Rakennuspaikalla toimitetusta katselmuksesta ja naapurien kuulemisesta laskutetaan voimassaolevan taksan mukaisesti (240 € ja lisäksi mahdolliset kuulutuskulut).

Rakentamisesta koituvat haitat

Alla mainitut työmaiden tai niiden toiminnasta aiheutuvat haitat eivät pääsääntöisesti kuulu rakennusvalvontakeskuksen tehtäviin:

Rakennustyömaat

Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on säädetty rakennustyömaiden aiheuttamasta pölyn, melun ja tärinän torjunnasta (mm. sallitut työajat erityisen häiritsevää melua aiheuttaville töille). Espoon ympäristönsuojelukeskus valvoo ympäristönsuojelu- määräysten noudattamista.

Rakennustyömaiden aiheuttamista akuuteista liikennehäiriöistä, räjäytystöiden aiheuttamista vahingoista tai muista rakennustyömaiden aiheuttamista vahingonteoista huolehtii tarvittaessa poliisiviranomainen.

Rakennustyömaiden jatkuvaa haittaa aiheuttavasta pysäköinnistä on syytä ilmoittaa Espoon pysäköinninvalvojalle.


Kaivutyöt

Kaivutöihin yleisillä alueilla (kadut, puistot) vaaditaan Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskuksen kaivutyölupa. Näihin töihin liittyvissä haitoissa on syytä ottaa yhteyttä Kaupunkitekniikan keskukseen.


Kunnossapito

Katujen ja katuojien kunnossapidosta vastaa Kaupunkitekniikan keskus.


Meluhaitat ja asumisterveys

Mahdollisten uusien, valmiiden rakennusten aiheuttamasta meluhaitasta naapurirakennusten sisätiloissa voi ottaa yhteyttä Espoon terveydensuojeluviranomaiseen. Myös vanhojen rakennusten asumisterveyteen liittyvät asiat kuuluvat terveystarkastajalle.