Luvan hakeminen

Ennakkokäsittely

Espoon rakennusvalvontakeskuksessa halutaan painottaa ennakkokäsittelyn merkitystä. Ensisijaisena tavoitteena on, että rakennushankkeen rakennuttaja ja suunnittelija ovat yhteydessä rakennusvalvontaan  mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Siten tulee käytyä riittävän ajoissa läpi hankkeen suunnittelun ja lupakäsittelyn kannalta olennaiset kysymykset, jotka vaikuttavat edellytyksiin myöntää lupa. Ohjeistuksella, neuvonnalla ja alustavien suunnitelmien tarkastuksella on tarkoitus aikaansaada se, että lupahakemus kaikkine liitteineen on mahdollisimman täydellinen, suunnitelmat kaavan ja määräysten mukaiset ja rakennettava rakennus ympäristöönsä sopiva.

Keskeinen osa Espoon rakennusvalvontakeskuksen ennakoivan lupakäsittelyn toimintatapaa on varmistaa rakennushankkeessa toimivien suunnittelijoiden pätevyys jo heti lupakäsittelyn alkuvaiheissa. On luvan hakijan oma etu, ettei hän teetä suunnittelua henkilöllä, jolta puuttuu säännösten edellyttämä kelpoisuus. Lupaviranomaisen tehtävänä on osaltaan huolehtia, että hankkeessa on hankkeen vaativuutta vastaavat pätevät suunnittelijat.

Lupahakemuksen käsittely

Espoon rakennusvalvonnassa toimii kolme aluevastuuryhmää (I-Pohjoinen, II-Länsi ja III-Itä), joiden tehtävänä on vastata alueensa lupaprosessista ennakkokäsittelystä loppukatselmukseen. Aluevastuuryhmä koostuu lupatarkastajista ja -arkkitehdeista, rakennetarkastajista ja -insinööreistä, lvi-tarkastajista ja lupasihteereistä. Alueet on jaettu edelleen aluetiimiin henkilöille kaupunginosittain ja osittain myös lupatyypeittäin.

Rakennusvalvonnan periaatteena on, että lupahakemukset jätetään henkilökohtaisesti alueen lupavalmistelijalle ennakkoon varattuna aikana ja tilaisuudessa tulisi pääsääntöisesti olla läsnä hankkeen pääsuunnittelija. Hakemuksen asiakirjat ja suunnitelmat tarkistetaan alustavasti ja lupavalmistelija antaa hakijalle arvion lupahakemuksen käsittelyajasta ja päätöspäivämäärästä. Myös sähköisesti jätettävä lupa-asia on käytävä esittelemässä lupakäsittelijälle ennen luvan jättöä.

Lupahakemuksesta pyydetään tarvittaessa lausuntoja eri tahoilta, mm. kaupunkisuunnittelu- ja teknisestä keskuksesta, kaupunginmuseolta ym. Suuret ja vaativat hankkeet viedään rakennusvalvonnassa toimivan kaupunkikuva- ja / tai teknisen toimikunnan arvioitaviksi. Kaupunkikuvatoimikunnassa tarkastellaan hankkeen ympäristöön sopivuus ja kaavanmukaisuus ja teknisessä toimikunnassa rakenneratkaisujen lisäksi palo- ja esteettömyysasioita.

Kaupunkikuvatoimikunnassa tarkastellaan hankkeen ympäristöön sopivuus ja kaavanmukaisuus ja teknisessä toimikunnassa rakenneratkaisujen lisäksi palo- ja esteettömyysasioita. Katuliittymä- ja liikennejärjestelyistä teknisen keskuksen lupainsinööri antaa tarvittaessa lausuntonsa.

Hakemusasiakirjoja ja suunnitelmaa voi korjata ja täydentää lupakäsittelyn aikana, niin kuin yleensä aivan harvoja tapauksia lukuun ottamatta joudutaan tekemäänkin. On kuitenkin syytä huomata, ettei hakemuksen jättämisestä käsiteltäväksi aivan puutteellisena ole hankkeen etenemisen kannalta etua, vaan päinvastoin. Silloin kun hakemuksesta puuttuu käsittelyn kannalta aivan olennaisia asiakirjoja ja/tai suunnitelmat ovat aivan keskeneräisiä, on hakijan syytä täydentää hakemusta jo ennen kuin sen käsittelyä voidaan edes aloittaa.

Päätöksen tekeminen

Luvan myöntämisen edellytykset on määritelty maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä. Edellytysten harkinta on oikeusharkintaa. Lupa on myönnettävä, jos edellytykset täyttyvät.

Rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille on annettu päätösvalta alle 1200 m² kokoisissa uudis- ja purkuhankkeissa sekä kaikissa korjaus- ja muutoshankkeissa lukuun ottamatta julkisten rakennusten purkamisia ja niitä koskevia korjaus- ja muutostöitä. Viranhaltijat päättävät myös toimenpideluvista sekä maisematyöluvista. Suuremmat hankkeet ja julkisten rakennusten purkamiset ja niiden korjaus- ja muutoshankkeet ratkaistaan rakennuslautakunnassa. Viranhaltijoiden lupapäätösten antopäivä on joka viikon maanantai. Rakennuslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kolmen viikon välein.

Luvan lainvoimaisuus

Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että lupapäätösluettelo on nähtävillä määräajan rakennusvalvonnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla.

Ennen kuin myönnetyn luvan mukainen rakentaminen tai muun toimenpiteen suorittaminen voidaan aloittaa, luvan on oltava lainvoimainen. Lainvoimaisuudella tarkoitetaan sitä, että muutoksenhakuaika on kulunut umpeen eikä muutosta ole haettu. Tai jos muutosta on haettu, niin se on joko jätetty tutkimatta tai hylätty, eikä tästä päätöksestä ole määräajassa valitettu. Lupaviranomainen voi kuitenkin hakemuksesta myöntää oikeuden aloittaa työt asetettavan vakuuden nojalla, vaikka lupa ei ole vielä lainvoimainen.

Muutoksenhaku

Rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijan tekemään lupapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen tekemällä rakennuslautakunnalle osoitetun kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen antopäivästä.

Rakennuslautakunnan tekemään lupapäätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.

Helsingin hallinto-oikeuden antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää. Korkeimman hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä ei voi enää valittaa.

Luvan voimassaoloaika ja jatkaminen

Myönnetty lupa on oikeus tietyn rakentamistoimenpiteen tai muun toimenpiteen suorittamiseen. Toimenpidettä ei siten ole pakko toteuttaa, vaan lupa voidaan jättää raukeamaan.  

Rakennuslupa raukeaa, jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa. Toimenpide-, maisematyö- ja purkamislupa raukeaa, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa.

Lupapäätöksen voimassaoloajan kuluessa tehdystä hakemuksesta luvan voimassaoloaikaa voidaan eräin edellytyksin jatkaa.

Lupamaksu

Tehdystä lupapäätöksestä laskutetaan Espoon kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukainen lupamaksu.

Julkaistu 18.1.2012 klo 11.49 , päivitetty 17.10.2013 klo 9.52