Luvan hakeminen

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että hankkeeseen haetaan määräysten mukainen lupa, rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä ryhmä tarvittavien alojen asiantuntemusta.

Rakennusvalvonnan lupakäsittelijät antavat ohjeita ja neuvoja tarvittavista luvista sekä lupamenettelystä.

Ennakkokäsittely

Espoon rakennusvalvontakeskuksessa halutaan painottaa ennakkokäsittelyn merkitystä. Rakennushankkeen rakennuttaja ja pääsuunnittelija ovat yhteydessä rakennusvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Siten tulee käytyä riittävän ajoissa läpi hankkeen suunnittelun ja lupakäsittelyn kannalta olennaiset kysymykset, jotka vaikuttavat edellytyksiin myöntää lupa. Ohjeistuksella, neuvonnalla ja alustavien suunnitelmien tarkastuksella varmistetaan, että lupahakemus kaikkine liitteineen on mahdollisimman riittävän kattava, suunnitelmat kaavan ja määräysten mukaiset ja rakennettava rakennus ympäristöönsä sopiva.

Keskeinen osa Espoon rakennusvalvontakeskuksen ennakoivan lupakäsittelyn toimintatapaa on varmistaa rakennushankkeessa toimivien suunnittelijoiden pätevyys lupakäsittelyn alkuvaiheissa. On luvan hakijan etu, ettei hän teetä suunnittelua henkilöllä, jolta puuttuu säännösten edellyttämä kelpoisuus. Lupaviranomaisen tehtävänä on osaltaan huolehtia, että suunnitteluun on kytketty hankkeen vaativuutta vastaavat pätevät suunnittelijat.

Lupahakemuksen käsittely

Lupahakemuksesta pyydetään tarvittaessa lausuntoja eri tahoilta, mm. kaupunkisuunnittelu- ja teknisestä keskuksesta tai kaupunginmuseolta. Suuret ja vaativat hankkeet viedään rakennusvalvonnassa toimivan kaupunkikuva- ja teknisen toimikunnan arvioitaviksi.

Kaupunkikuvatoimikunnassa tarkastellaan hankkeen ympäristöön sopivuus sekä kaavanmukaisuus ja teknisessä toimikunnassa rakenneratkaisujen lisäksi palo- ja esteettömyysasioita. Katuliittymä- ja liikennejärjestelyistä teknisen keskuksen lupainsinööri antaa tarvittaessa lausuntonsa.

Hakemusasiakirjoja ja suunnitelmaa voi korjata ja täydentää lupakäsittelyn aikana. Puutteellisen hakemuksen jättämisestä lupakäsittelyyn ei ole hankkeen etenemisen kannalta etua. Jos hakemuksesta puuttuu käsittelyn kannalta olennaisia asiakirjoja tai suunnitelmat ovat keskeneräisiä, ei luvan käsittelyä voida aloittaa, eikä arvioitua päätöspäivämäärää antaa.

Lupapäätöksen tekeminen

Viranhaltijapäätökset

Rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille on annettu päätösvalta alle 1200 m² kokoisissa uudis- ja purkuhankkeissa sekä kaikissa korjaus- ja muutoshankkeissa, lukuun ottamatta julkisten rakennusten purkamisia ja niitä koskevia korjaus- ja muutostöitä. Viranhaltijat päättävät myös toimenpideluvista sekä maisematyöluvista.

Rakennuslautakunnan päätökset

Suuremmat hankkeet sekä julkisten rakennusten purkamiset ja niiden korjaus- ja muutoshankkeet ratkaistaan rakennuslautakunnassa. Rakennuslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kolmen viikon välein. Rakennuslautakunnan päätökset julkaistaan Espoon kaupungin päätöksenteon verkkosivuilla.

Luvan lainvoimaisuus

Viranhaltijapäätöksissä päätöspäivä on torstai. Päätökset ovat julkisesti nähtävillä päätöspäivää seuraavana päivänä, perjantaina (julkipanopäivä) rakennusvalvonnan internetsivuilla ja ilmoitustaululla.

Päätös postitetaan hakijalle seuraavan viikon maanantaina (antopäivä) tai sen voi halutessaan noutaa rakennusvalvonnan asiakaspalvelusta. Päätöksen toimitustapa ilmoitetaan lupahakemuksen yhteydessä.

Rakentaminen tai muu toimenpiteen suorittaminen voidaan aloittaa, kun lupa on lainvoimainen. Lainvoiman päätös saa 14 vuorokauden jälkeen, laskettuna antopäivästä. Muutoksenhaku on mahdollista ennen lainvoimaisuuspäivää. Lupaviranomainen voi kuitenkin hakemuksesta myöntää oikeuden aloittaa työt asetettavan vakuuden nojalla ennen lainvoimaisuutta. Aloittamisoikeutta voi hakea lupahakemuksen yhteydessä.

Muutoksenhaku

Rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijan tekemään lupapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen tekemällä rakennuslautakunnalle osoitetun kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen antopäivästä.

Rakennuslautakunnan tekemään lupapäätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.

Helsingin hallinto-oikeuden antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää. Korkeimman hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä ei voi enää valittaa.

Luvan voimassaoloaika ja jatkaminen

Myönnetty lupa on oikeus tietyn rakentamistoimenpiteen tai muun toimenpiteen suorittamiseen. Toimenpidettä ei kuitenkaan ole pakko toteuttaa, vaan lupa voidaan jättää raukeamaan.  

Rakennuslupa raukeaa, jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa. Toimenpide-, maisematyö- ja purkamislupa raukeaa, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa.

Lupapäätöksen voimassaoloajan kuluessa tehdystä hakemuksesta luvan voimassaoloaikaa voidaan eräin edellytyksin jatkaa.

Lupamaksu

Tehdystä lupapäätöksestä laskutetaan Espoon kaupunginvaltuuston hyväksymän Rakennusvalvonnan taksan (pdf, 199 Kt) mukainen lupamaksu.