Merituulentie välillä Pohjantie - Tapiolantie

Merituulentie ja sen yhteyteen tuleva linja-autoterminaali toteutetaan korkeatasoisena. Suunnittelun eri osa-alueiden yhteisenä tavoitteena on luoda kadusta ja terminaalista avara ja valoisa joukkoliikenteen kaupunkitila.

Merituulentiellä on linja-autoterminaalin kohdalla kaksi ajorataa, jotka on erotettu toisistaan
2,0 metriä leveällä erotuskaistalla. Eteläisen ajoradan leveys on 7,50 metriä ja pohjoisen
ajoradan leveys vaihtelee 13,50 ja 15,00 metrin välillä joukkoliikenteen laiturijärjestelyistä
johtuen. Eteläinen ajorata palvelee idän suuntaan kulkevaa linja-autoliikennettä sekä
terminaaliin lännestä saapuvaa linja-autoliikennettä. Pohjoiselle ajoradalle sijoittuu länteen
suuntautuvien linja-autojen lähtölaiturit sekä kokonaisuudessaan kadun muu
ajoneuvoliikenne. Uloimpana poikkileikkauksessa sijaitsevat sisätiloihin yhteydessä olevat matkustajalaiturit. Pohjoiselle laiturialueelle sijoitetaan 6 linja-autojen lähtölaituria. Merituulentien linja-autoterminaalissa jalankulku on sallittu ainoastaan ohjatusti sisätiloista laitureilla.

Merituulentien ennusteliikennemäärä on 10200 KVL vuonna 2030. Ennusteessa on oletettu, että Tapiolan keskuspysäköintilaitoksen kaikki neljä sisäänajoa on toteutettu vuoteen 2030 mennessä.

Kadun kulutuskerroksena käytetään vaakasuoralla terminaaliosuudella densiphalttia.
Kadun päissä luiskien kulutuskerros on asfalttia.

Reunakivinä käytetään luonnonkiviä. Joukkoliikennelaitureiden kohdalla käytetään 160 mm korkeita reunakiviä. Laiturialueiden ja saarekkeiden pintamateriaalina käytetään luonnonkiveä, joka sovitetaan arkkitehtoniselta ilmeeltään yhteen terminaalin sisätilojen lattiamateriaalin kanssa.

Kadun päissä ulkoalueille sijoittuvat erikseen esitetyt alueet nurmetetaan hoitoluokan A2
mukaisesti.

Katuvalaistus hoidetaan terminaalin kattoon sijoitettavilla valaisimilla. Valaistus yhteen
sovitetaan terminaalin muun valaistuksen sekä maanpäällisen katuvalaistuksen kanssa.

Merituulentien kuivatus hoidetaan hulevesien linjakuivatuskouruilla. Merituulentien hulevedet ohjataan kadun alle rakennettavaan hulevesipumppaamoon.

Katusuunnitelmaluonnosta esitellään perjantaina 19.1.2018 klo 15.30-16.00 teknisen ja ympäristötoimen näyttelytilassa, Virastopiha 2 C, Espoon keskus.

Tilaisuudessa käydään läpi katusuunnitelman revision A muutokset: kunnallistekniikan kanaali, bussien ajantasaus- / latausalue, länsipään kaistajärjestelyt sekä katetun osan laajuus. Asukkaat voivat tutustua suunnitelmaluonnokseen ja keskustella yksityiskohdista suunnittelijan kanssa esittelytilaisuudessa tai ottamalla yhteyttä suunnittelijaan.

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville helmikuussa 2018. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.