Katujen talvikunnossapito - kaupungin ja tontin omistajan yhteinen vastuu

Talvikunnossapito kuuluu osittain kaupungille ja osittain kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajille.

Tontin omistajan tai haltijan velvollisuudet

  • huolehtii tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poistosta
  • tontille johtavan kulkutien hoidosta
  • katuojan ja sadevesikourun puhdistamisesta
  • poistettava vaarantava lumi kiinteistön laitteista (esim. postilaatikko, aita)
  • huolehtii kadun puhtaanapidosta (roskat) kadun puoliväliin saakka.

Kiinteistöt eivät saa siirtää lunta tonteiltaan kaupungin katu- tai puistoalueille. Lumelle tulee varata paikka omalta tontilta. Tarvittaessa lumi on kuljetettava lumenvastaanottopaikoille. Velvollisuudet koskevat myös tontin vuokraajaa.

Kaupungin talvikunnossapitovelvollisuus

Kaupunki huolehtii yleiseen käyttöön luovutettujen katujen ja jalkakäytävien lumenaurauksesta ja liukkauden torjunnasta. Hiekoitus on pääasiallinen keino liukkaudentorjuntaan.

Liikenteellisen merkityksen perusteella ajoradat on jaettu kolmeen ja kevyenliikenteen väylät kahteen kunnossapitoluokkaan. Kadut hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä seuraavasti:

Ajoradat, kunnossapitoluokka I ja II

Katu aurataan neljän tunnin kuluessa siitä, kun lunta on kertynyt kadulle 3 cm. Aamulla katu aurataan klo 7:ään mennessä. Kun katu jäätyy, sitä suolataan tai hiekoitetaan kahden tunnin kuluessa viimeistään klo 7:ään mennessä aamulla.

Ajoradat, kunnossapitoluokka III

Katu aurataan 14 tunnin kuluessa siitä, kun lunta on kertynyt kadulle 5 cm. Yöllisen lumisateen jälkeen katu aurataan niin, että se on aurattu saman päivän kuluessa viimeistään klo 21 mennessä. Kun katu jäätyy, liukkautta torjutaan suolaamalla tai hiekoittamalla kuuden tunnin kuluessa.

Jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät A luokka

Väylä aurataan neljän tunnin kuluessa lumisateesta niin, että katu on aurattu yöllisen lumisateen jälkeen viimeistään klo 7:ään mennessä. Katua hiekoitetaan tai suolataan kahden tunnin kuluessa kadun jäätymisestä viimeistään klo 7:ään mennessä aamulla.

Jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät, B luokka

Väylä aurataan kuuden tunnin kuluessa lumisateesta niin, että se on aurattu yöllisen lumisateen jälkeen klo 10:een mennessä. Katua hiekoitetaan tai suolataan neljän tunnin kuluessa kadun jäätymisestä viimeistään klo 10:een mennessä aamulla.

Bussipysäkeillä noudatetaan ajoradan ja kevyen liikenteen toimenpideaikavaatimuksia. Lumisateen jälkeiset viimeistelytyöt tehdään välittömästi auraustöiden jälkeen, ja työ saa kestää enintään viisi työpäivää.

Lisäksi otetaan huomioon esimerkiksi muun muassa jyrkät mäet, risteykset, suojatiet ja linja-autopysäkit. Niissä kunnossapitotoimenpiteet on sovitettava niin, ettei liikennöinti tai jalankulku vaarannu. Katu- ja tiealueilla, joissa ei ole erillistä jalankulkuun varattua osaa, tulee jalankulu erityisesti ottaa huomioon kunnossapitotoimenpiteissä.