Espoonväylän reittivaihtoehdot kaupunkisuunnittelulautakuntaan

3.5.2017 klo 15.47

Espoonväylä on Länsiväylää ja Kehä III:a yhdistämään suunniteltu pääkatu, joka on yhä tarpeellisempi Finnoontien ruuhkautumisen takia. Haasteena on ollut, kuinka se linjattaisiin Keskuspuiston läpi niin, etteivät luonto- ja virkistysarvot vaarannu. Linjausvaihtoehtoja onkin hahmoteltu jo 1980-luvulta saakka. Aiempiin suunnitelmiin muutostarpeita ovat aiheuttaneet mm. liito-oravien elinalueet, Keskuspuiston itä-länsisuuntainen ekologinen yhteys sekä Finnobäckenin luonnontilainen purolaakso.

Suunnittelualue sijaitsee Kuurinniityn, Espoon keskuksen, Kaupunginkallion ja Latokasken kaupunginosissa Finnoontien itä- ja länsipuolella.

Ne pienet erot…

Vuonna 2013 kaupunkisuunnittelulautakunnalle esitettiin viittä erilaista linjausvaihtoehtoa Söderskoginpeltojen ja Keskuspuiston alueella. Kahta parasta vaihtoehtoa on jatkotyöstetty vertailemalla niiden vaikutuksia keskenään.

Parhaiksi katsotut läntinen ja itäinen linjausvaihtoehto eroavat toisistaan keskeisiltä vaikutuksiltaan. Läntinen vaihtoehto mahdollistaa paremmin Keskuspuiston itä-länsisuuntaisen ekologisen yhteyden säilyttämisen ja liito-oravien yhteyksien säilymisen. Läntisessä vaihtoehdossa turvataan vahvemmin myös Söderskogin maakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen säilyminen.

Itäinen linjaus on lyhyempi, mutta meluntorjuntatarve olisi laajempi. Läntinen vaihtoehto antaa hieman paremmat edellytykset maankäytön tehostamiseen. Vaikutusten arvioinnin pohjalta esitetään Espoonväylän toteutusta läntisen linjausvaihtoehdon mukaan.

Nyt päätetään linjausvaihtoehdosta

Joukkoliikenteen pitkän tähtäyksen tavoitteissa olevien pikaraitiotieyhteyksien toteuttaminen on mahdollista linjausvaihtoehdosta riippumatta. Espoonväylä suunnitellaan siten, että melu-, ilmanlaatu- ja liikenneturvallisuustilanne Finnoontien varressa paranee.

Molempien vaihtoehtojen toteutuskustannukset ovat noin 37 miljoonaa euroa. Nyt lautakunta päättää siitä, minkä suunnitelman pohjalta asemakaavaehdotus laaditaan. Asemakaavat hyväksyttäneen vuonna 2018 ja Espoonväylä arvioidaan rakennettavan 2020-luvulla

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee tarkentuneita suunnitelmia ja niiden pohjalta laadittavia Espoonväylän, Söderskoginaukean ja Bosmalmin asemakaavaehdotuksia syksyllä 2017. Tavoitteena on, että ehdotukset tulevat julkisesti nähtäville loppuvuodesta 2017. 

Söderskoginaukea, 432300

Esityslista 9.5.2017

Lisätiedot

Arkkitehti Antti Uusitupa puh. 043 825 2869