Espoossa kaavat laatii kaupunkisuunnittelukeskus

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua. Kaavoissa varataan alueet asumiseen, työpaikoille, palveluille, liikenteelle ja viheralueiksi. Asemakaavaa tarvitaan, kun suunnitellaan uutta aluetta tai jo olemassa olevan alueen palveluja tai muutetaan liikennejärjestelyjä. Yleiskaava ohjaa tarkempaa asemakaavoitusta, joka puolestaan määrää, mihin aluetta voi käyttää ja vaikka millaisen pientalon saa rakentaa.

Suunniteltaessa uutta tai kehitettäessä Espoon eri kaupunginosia, kaavoitettavalta alueelta tehdään selvityksiä (esim. luonto-, melu- tai liikenneselvitykset) Tarvittaessa käydään keskusteluja eri viranomaisten kesken. Näiden pohjalta laaditaan luonnosmainen valmisteluaineisto, joka voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja.

Kuntalaisten mielipiteet ja osallistuminen

Kuntalaiset, joita alueen suunnittelu koskee, voivat kaavan nähtävilläolon aikana esittää mielipiteensä aineistosta. Isompia hankkeita suunnitellaan alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa yhteistyössä erilaisissa asukastyöpajoissa.

Lisätietoja kaavoituksesta antavat alueen suunnittelijat. Katso yhteystiedot asemakaavoituksen ja yleiskaavoituksen sivuilta.Maankäytön luvat

Lainvoimaisen asemakaavan määräyksistä poikkeamiseen, ennen rakennusluvan hakemista, tarvitaan poikkeamispäätös.
Maankäytön luvat

Merkittävistä kaavoista ja kaavamuutoksista päättää kaupunginvaltuusto.

Kestävä kaupunkisuunnittelu on ekologista ja energiatehokasta

Tavoitteena  on että asemakaavoituksen yhteydessä tehdään riittävä energia- ja ilmastovaikutusten arviointi, joka vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin ja päätöksentekoon. Kaavoituksen tulee tarvittaessa mahdollistaa, tukea ja edellyttää energiatehokkaita ratkaisuja.

Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu, Virastopiha 2 C, 1. krs.
Nähtävillä olevat asiakirjat
 

Koe kesä pyöräillen! 7.7.2016
Katsasta pääkaupunkiseudun parhaat pyöräreitit!
Vaikuttamisesite espoolaisille julkaistu 16.6.2016
Tuore esite "Muuta Espoota - monta tapaa vaikuttaa" kertoo kuusi eri tarinaa, joissa asukas kohtaa kaupungin päätöksentekoprosessin. Havainnolliset esimerkit näyttävät, mitä missäkin tilanteessa voi tehdä muuttaakseen Espoota mieleisekseen.

Uutiset

RSS
  • 6.7.2016 kuulutettiin lainvoimaisiksi kolme asemakaavan muutosta. Merkittävin näistä on Piispanportin kaavamuutos, joka mahdollistaa Elä ja Asu seniorikeskuksen rakentamisen Matinkylään. Lisäksi lainvoiman sai myös Pihlajarinne ja Tuomarila II asemakaavamuutokset.
  • 22.6.2016 kuulutettiin lainvoimaiseksi Tiistilä ja Eestinkallio asemakaavamuutokset.
  • Kaupunginhallitus hyväksyi Harmaalaakson asemakaavan Kauklahdenväylän varrelta sekä Leppävaarassa sijaitsevat Lintulaakson ja Puustellinmäen asemakaavan muutokset.

    Lisäksi kaupunginhallitus ehdotti valtuuston hyväksyttäväksi Veräjäpelto asemakaavan, jossa koulukeskus ympäristöineen on asemakaavoituksen alla.
  • Espoo, Helsinki, Vantaa, Kauniainen ja Liikennevirasto ovat aloittaneet EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen laadinnan vuodelle 2017. Selvityksessä kohteena ovat kaupunkien alueilla sijaitsevat maanteiden, katujen sekä rautateiden meluvaikutukset. Kaikki meluselvitykset valmistuvat viimeistään 30.6.2017, ja ne toimivat pohjana direktiivin mukaisten meluntorjunnan toimintasuunnitelmien laatimiselle ja päivittämiselle. Toimintasuunnitelmat valmistuvat viimeistään kesällä 2018.
  • Espoon valtuusto hyväksyi Raide-Jokerin hankesuunnitelman äänin 59 - 16.
Julkaistu 31.3.2015 klo 15.27 , päivitetty 21.6.2016 klo 10.28

Aihealue:
  • Kaavoitus