Kaavoitus

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua. Kaavoissa varataan alueet asumiseen, työpaikoille, palveluille, liikenteelle ja viheralueiksi. Asemakaavaa tarvitaan, kun suunnitellaan uutta aluetta tai jo olemassa olevan alueen palveluja tai muutetaan liikennejärjestelyjä. Yleiskaava ohjaa tarkempaa asemakaavoitusta, joka puolestaan määrää, mihin aluetta voi käyttää ja vaikka millaisen pientalon saa rakentaa.

Suunniteltaessa uutta tai kehitettäessä Espoon eri kaupunginosia, kaavoitettavalta alueelta tehdään selvityksiä (esim. luonto-, melu- tai liikenneselvitykset) Tarvittaessa käydään keskusteluja eri viranomaisten kesken. Näiden pohjalta laaditaan luonnosmainen valmisteluaineisto, joka voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja.

Kuntalaisten mielipiteet ja osallistuminen

Kuntalaiset, joita alueen suunnittelu koskee, voivat kaavan nähtävilläolon aikana esittää mielipiteensä aineistosta. Isompia hankkeita suunnitellaan alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa yhteistyössä erilaisissa asukastyöpajoissa.

Lisätietoja kaavoituksesta antavat alueen suunnittelijat. Katso yhteystiedot asemakaavoituksen ja yleiskaavoituksen sivuilta.Maankäytön luvat

Lainvoimaisen asemakaavan määräyksistä poikkeamiseen, ennen rakennusluvan hakemista, tarvitaan poikkeamispäätös.
Maankäytön luvat

Merkittävistä kaavoista ja kaavamuutoksista päättää kaupunginvaltuusto.

Kestävä kaupunkisuunnittelu on ekologista ja energiatehokasta

Tavoitteena  on että asemakaavoituksen yhteydessä tehdään riittävä energia- ja ilmastovaikutusten arviointi, joka vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin ja päätöksentekoon. Kaavoituksen tulee tarvittaessa mahdollistaa, tukea ja edellyttää energiatehokkaita ratkaisuja.

Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu, Virastopiha 2 C, 1. krs.
Nähtävillä olevat asiakirjat