Kaavoitus

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua. Kaavoissa varataan alueet asumiseen, työpaikoille, palveluille, liikenteelle ja viheralueiksi. Asemakaavaa tarvitaan, kun suunnitellaan uutta aluetta tai jo olemassa olevan alueen palveluja tai muutetaan liikennejärjestelyjä. Yleiskaava ohjaa tarkempaa asemakaavoitusta, joka määrää, mihin aluetta voi käyttää ja millaisen pientalon saa rakentaa.

Suunniteltaessa uutta tai kehitettäessä Espoon eri kaupunginosia, kaavoitettavalta alueelta tehdään selvityksiä (luonto-, melu- tai liikenneselvitykset). Tarvittaessa käydään keskusteluja eri viranomaisten kesken. Näiden pohjalta laaditaan luonnosmainen valmisteluaineisto. Lisätietoja kaavoituksesta antavat alueen suunnittelijat.  Merkittävistä kaavoista ja kaavamuutoksista päättää kaupunginvaltuusto.

Maankäytön luvat
Lainvoimaisen asemakaavan määräyksistä poikkeamiseen, ennen rakennusluvan hakemista, tarvitaan poikkeamispäätös.
Maankäytön luvat

Asiakaspalvelu   Osa rakentamisen luvista löytyy sähköisenä. Voit tehdä hakemuksen piirustuksineen ja muine liitteineen rakentamisen ja maankäytön sähköisessä asiointipalvelussa.