Avustusten myöntämisperusteet ja hakuohjeet 2014

Hakemus tulee jättää ennen avustettavien toimenpiteiden aloittamista.

Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen avustus

Avustus myönnetään sosiaalisin perustein ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asuinrakennuksen tai asunnon omistajalle tai hakijalle, jolle korjaus- ja kunnossapito on lailla, yhtiöjärjestyksellä tai kirjallisella sopimuksella siirretty pysyvästi tai pitkäaikaisesti. Ruokakunnasta tulee ainakin yhden henkilön olla vähintään 65-vuotias tai vammainen.

Avustuksen määrä on enintään 40 % hyväksyttävistä korjauskustannuksista tai enintään 70 % silloin, kun ruokakuntaan kuuluva vanhus tai vammainen joutuisi ilman korjaustoimenpiteitä välittömästi pysyvästi muuttamaan pois asunnosta liikkumisesteitten vuoksi tai siksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Korotetun avustuksen piiriin kuuluvat tällöin vain ne toimenpiteet, joilla poistetaan mainittuja liikkumisesteitä tai mahdollistetaan mainittujen sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen antaminen.

Jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski, voidaan avustusta myöntää enintään 70 %, jos hakija ei kykene korjausta omaehtoisesti vähäisemmän avustuksen turvin toteuttamaan.

Avustusta ei myönnetä sellaisiin toimenpiteisiin, joihin hakijalla on oikeus saada sotilasvammalain mukaista avustusta tai vammaispalvelulain mukaista korvausta.

Hakuohjeet:
Ohje korjausavustusten hakemiseen 2014, s. 8-14

Hakemusasiakirjat:
Korjausavustushakemus ARA 35
Selvitys varallisuudesta ARA 35L

Lisäksi hakemukseen tulee liittää
  • selvitykset hakijaruokakunnan bruttotuloista
  • ruokakunnan kaikkia jäseniä koskevat viimeisimmät verotuspäätökset
  • kiinteistöverolippu
  • korjaussuunnitelmia ja -kustannuksia koskevat asiakirjat
  • selvitys koko hankkeen kustannukset kattavasta rahoitussuunnitelmasta
  • vammaisten osalta asiantuntijan antama selvitys vamman laadusta tai selvitys myönnetystä pysyvästä työkyvyttömyyseläkkeestä ja vammaisetuuksista kansaneläkelaitoksen tekemä päätös

Hissiavustukset ja liikkumisesteen poistaminen

Avustusta voidaan myöntää hissin rakentamiseen olemassa olevaan asuinkerrostaloon enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta myönnetään myös muihin toimenpiteisiin, joilla mahdollistetaan liikkumisesteiden poistaminen. Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

Hakuohjeet:
Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen 2014

Hakemusasiakirjat:
Korjausavustushakemus ARA 36c

Avustus terveyshaitan poistamiseen

Avustusta voidaan myöntää laajoihin terveyshaittojen poistamisen edellyttämiin korjaustoimenpiteisiin sosiaalisen ja taloudellisen tarveharkinnan perusteella enintään 70 % hyväksyttävistä korjauskustannuksista. Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

Hakuohjeet:
Ohje terveyshaitta-avustuksen hakemiseen 2014

Hakemusasiakirjat:
Korjausavustushakemus ARA 35
Selvitys varallisuudesta ARA 35L

Lisäksi hakemukseen tulee liittää ARA:n hakuohjeen kohdassa 7 mainitut asiakirjat.

Kuntotutkimusavustus

Avustusta voidaan myöntää kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttavien asuinrakennusten kuntotutkimukseen enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Tutkimus tehdään käyttäen tarvittavassa laajuudessa rakenteiden koestusta, näytteiden ottoa ja mittauksia.

Hakuohjeet:
Ohje korjausavustusten hakemiseen 2014, s. 14

Hakemusasiakirjat:
Korjausavustushakemus ARA 36a

Pientalojen tarveharkintaiset energia-avustukset

Avustusta voidaan myöntää ympärivuotisessa omassa asuinkäytössä olevan enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävän pientalon omistajalle toimenpiteisiin, joilla parannetaan energiataloutta ja lisätään uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa. Avustuksen määrä on enintään 25 % hyväksyttävistä tarvike- ja laitekustannuksista. Ruokakunnan tulot eivät saa ylittää asetettuja rajoja.

Hakuohjeet:
Ohje energia-avustusten hakemiseen 2014, s.15-16

Hakemusasiakirjat:
Energia-avustushakemus ARA 36d

Hakemukseen tulee liittää
  • selvitykset hakijaruokakunnan bruttotuloista
  • ruokakunnan kaikkia jäseniä koskevat viimeisimmät verotuspäätökset
  • kiinteistöverolippu
  • selvitys koko hankkeen kustannukset kattavasta rahoitussuunnitelmasta

Julkaistu 16.1.2012 klo 14.05 , päivitetty 10.2.2014 klo 7.35