Toimenpideluvat

Toimenpidelupa tai -ilmoitus tarvitaan rakennelmiin, joita ei pidetä rakennuksena, mutta joilla on vaikutusta kaupunki- ja maisemakuvaan, luonnonoloihin tai ympäröivän alueen maankäyttöön.

Lisäksi toimenpidelupa tarvitaan rakennuksen ulkoasua tai julkisivua muuttavaan toimenpiteeseen sekä rakennusosan tai teknisen järjestelmän vaihtamiseen silloin, kun  sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen. Myös asuinrakennuksen huonejärjestelyt edellyttävät toimenpideluvan hakemista.

Kaikessa rakentamisessa on otettava huomioon asemakaavamääräykset, rakennettu ympäristö ja muut rakentamisesta annetut määräykset ja rakentamistapaohjeet. Mikäli toteutettu toimenpide ei sovellu ympäristöön tai ei täytä ulkoasultaan kohtuullisia vaatimuksia, voi rakennusvalvonta velvoittaa kiinteistön haltijan purkamaan tai muuttamaan tehdyn toimenpiteen.

Hankkeiden toimenpideluvanvaraisuus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslain §:iin 126 ja 126 a.
Espoon kaupungin rakennusjärjestyksessä on lueteltu ne rakennelmat ja toimenpiteet, jotka eivät tarvitse toimenpidelupaa.

Lupavalmistelijat opastavat ja neuvovat toimenpiteiden luvanvaraisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Mitkä toimenpiteet vaativat luvan

Toimenpidelupahakemukseen tarvittavat liitteet