Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella

Espoossa asemakaavoittamattomat alueet ovat kokonaisuudessaan suunnittelutarvealuetta, minne rakennettaessa tarvitaan pääsääntöisesti ennen rakennusluvan hakemista erillinen suunnittelutarveratkaisu ja/tai poikkeamispäätös.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista poikkeamiseen (esimerkiksi rakennusjärjestyksen määräyksistä) tarvitaan poikkeamispäätös.

HAKEMUS

Hakemuslomakkeita ohjeineen on saatavissa teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelusta (Espoon keskus, Virastopiha 2 C, 1. kerros) tai ne voidaan tulostaa alla olevista linkeistä.

Täytättehän hakemuksen huolellisesti ja toimitatte kaikki ohjeen mukaiset liitteet hakemuksen jättämisen yhteydessä. Puutteelliset hakemukset hidastavat luvan käsittelyä.

Hakemuksesta on käytävä ilmi onko kysymys uudesta rakennuksesta, laajennuksesta, käyttötarkoituksen muutoksesta jne. ja lisäksi rakennustyyppi (omakotitalo, paritalo, kerrostalo jne.). Myös mahdolliset erilliset talousrakennukset (esim. autotalli, varasto, sauna) tulee ilmoittaa.

Hankkeen kerrosalaa ilmoitettaessa huomioi, että:
• rakennuksen kerrosalaan lasketaan kaikkien kerrosten alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina
• jokaisesta rakennuksesta tulee kertoa kerrosala sekä kerrosten ja asuntojen lukumäärä
• tontin kerrosalalla tarkoitetaan kaikkien sille rakennettaviksi sallittujen rakennusten yhteenlaskettua kerrosalaa

Laajennusta haettaessa ilmoitetaan laajennusosan kerrosala, kerrokset ja vain uusien, erillisten asuntojen lukumäärä. Käyttötarkoituksen muutoksen ollessa kyseessä mainitse mikä käyttötarkoitus on tavoitteena muuttaa ja millaiseksi (esim. liiketilan muuttaminen päiväkodiksi) ja ilmoita haetaanko käyttötarkoituksen muutosta määräaikaisena vai pysyvänä.

Jos hankkeen yhteydessä on tarkoitus myös purkaa rakennus/rakennuksia, ilmoita purettavista rakennuksista myös yllä olevat tiedot (varsinainen purkamistoimenpide vahvistetaan rakennusluvan yhteydessä tai erillisellä purkuilmoituksella).

Hakemuksessa on esitettävä arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista ja hakemuksen perustelut. 

Hakemusasiakirjoissa tulee osoittaa lisäksi tieyhteyksien järjestäminen, käyttöveden saanti, jäteveden käsittely ja pois johtaminen sekä jätehuollon järjestäminen.

Hakemus liitteineen toimitetaan teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun.