Lohkominen asemakaava-alueen ulkopuolella

Asemakaava-alueen ulkopuolella olevan rakennuspaikaksi tarkoitetun kiinteistön lohkomiseksi tai halkomiseksi tarvitaan pääsääntöisesti aina kaupungin suostumus, joka ratkaistaan Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa.

Jos kiinteistö sijaitsee asemakaava-alueella, tonttien lohkomisen suorittaa sitovan tonttijaon laatimisen jälkeen Espoon kaupunkitekniikan keskuksen kaupunkimittaus, josta tällaista lohkomista haetaan kiinteistötoimitushakemuksella.

LOHKOMINEN

Lohkominen on kiinteistötoimitus, jossa tilasta ostettu alue eli määräala tai useampia määräaloja muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi. Lohkomalla voidaan myös siirtää määräala toiseen kiinteistöön.

Määräalan saajan on haettava saannolleen lainhuuto kuuden kuukauden kuluessa kaupasta tai muusta luovutuksesta. Lainhuutoa haetaan maanmittauslaitokselta. Kun lainhuuto on ratkaistu, lohkominen tulee automaattisesti vireille.

Omistaja voi kuitenkin myös itse hakea oman kiinteistönsä lohkomista haluamiinsa osiin. Tällöinkin lohkomista haetaan maanmittauslaitokselta. Mikäli lohkomisessa halutaan muodostaa uusi rakennuspaikka, sen yhtenä edellytyksenä on kaupungin suostumus uuden rakennuspaikan muodostamiseen.

Maanmittauslaitos pyytää lainhuudosta automaattisesti vireille tulleista uuden rakennuspaikan muodostamista koskevista lohkomistoimituksista Espoon kaupungin suostumuksen lausuntona.

HALKOMINEN

Halkominen on jakotoimitus, jolla puretaan tilan yhteisomistus. Yhteisomistus on voinut syntyä esim. perikunnalle. Tila jaetaan osakkaiden kesken lainhuudoista ilmenevien osuuksien suhteessa. Halkomista voi hakea maanmittauslaitokselta kuka tahansa osakkaista, jolla on lainhuuto tilan määräosaan. Halkomalla voidaan myös jakaa yhden omistajan tila useaksi tilaksi. Usein halkomisen yhtenä edellytyksenä on kaupungin suostumus uuden rakennuspaikan muodostamiseen halkomalla.

KAUPUNGIN SUOSTUMUS (LOHKOMISLUPA)

Yleisenä edellytyksenä kaupungin suostumuksen antamiseen on,

- että rakennuspaikalle asetetut vaatimukset täyttyvät
- alueella käytettyä enimmäistehokkuutta ei ylitetä
- uuden rakennuspaikan muodostaminen ei tuota haittaa alueen maankäytön järjestämiselle eikä asemakaava- tai yleiskaavan laatimiselle tai toteuttamiselle.

Maanomistaja voi halutessaan jo ennen lohkomis- tai halkomistoimituksen vireille saattamista pyytää kaupungin suostumusta lohkomislupahakemuksella.